İdari Yargı Hakimliği
(17 Ağustos – Hafta Sonu)

2019/2 DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

HAKİMLİK AKADEMİSİ HAFTA SONU EĞİTİM PROGRAMI
GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ 17 Ağustos 2019
EĞİTİM GÜNLERİ CUMARTESİ -PAZAR
BAŞLANGIÇ SAATİ 09.00
BİTİŞ SAATİ 18.00
*Hafta sonu gruplarında hafta içi bir veya iki akşam 19.00-22.00 saatleri arasına ek ders, etüt dersi konulabilir.

DERS PROGRAM SAATLERİ

İDARİ HAKİMLİK
ANAYASA HUKUKU 30
İDARE HUKUKU 60
İYUK
CEZA HUKUKU 25
BORÇLAR HUKUKU 40
MEDENİ HUKUK 50
VERGİ HUKUKU + TVS 45
MALİYE 25
MEDENİ USUL 30
İKTİSAT 35
MATEMATİK + TARİH 60
TOPLAM DERS SAATİ 400
DERSLER Adli Hk. İdari Hk. İdari Hk. (Av.) Adli Hk. (Av.)
Türkçe 6 6 6 6
İnkılap Tarihi 6 6 6 6
Kültür Medeniyet 6 6 6 6
Matematik 6 6 6 6
Vatandaşlık 6 6 6 6
Anayasa Hukuku 7 7 7 7
İdare Hukuku 7 7 7 7
Medeni Hukuku 7 7 7 7
Borçlar Hukuku 7 7 7 7
Ceza Hukuku 7 7 7 7
İcra-iflas Hukuku  7 7
Ticaret Hukuku  7 7
Medeni Usul 7 7 7 7
İdari Yargı 7 7 7 7
Ceza Usul  7 7
Vergi Usul  7 7
Vergi Hukuku  7 7
Maliye  3 3
Ekonomi  4 4
TOPLAM 100 soru 100 soru 100 soru 100 soru

29 ARALIK 2018 SINAVINA GÖRE SINAV ŞEKLİ VE SÜRELERİ

Oturum SAAT Soru Sayısı Süre Açıklama
ADLİ YARGI ALAN 10.15 35 50 dk  35 yaş altı bütün hukukçular girebilir.
ADLİ + İDARİ + AV.ADLİ 11.15 30 + 35 80 dk Adli+İdari için Hukuku, İİBF ve SBF mezunu 35 yaş altı herkes girebilir.
Avukatlıktan Adli Yargı için 45 yaş altı Avukatlar girebilir
İDARİ YARGI ALAN 12.45 35 50 dk  35 yaş altı bütün hukukçular, İİBF ve SBF mezunaları girebilir.
AV. – ADLİ YARGI 13.45 35 50 dk 45 yaş altı bütün Avukatlar girebilir

SON 4 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden 1.500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu 200
Avukat mesleğinden 100
TOPLAM  3.800
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2016
  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden    750
 TOPLAM 2.750
Sınav Tarihi: 3 Haziran 2017
  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.500
 TOPLAM 1.500
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2017
 
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.600
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2018

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1972 ve daha sonra olanlar ) doldurmamış olmak,

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1981 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Adli yargı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı yazılı yarışma sınavı ile avukatlık mesleğinden idari yargı yazılı yarışma sınavı için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Eğitim Programı

2019/2 DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

HAKİMLİK AKADEMİSİ HAFTA SONU EĞİTİM PROGRAMI
GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ 17 Ağustos 2019
EĞİTİM GÜNLERİ CUMARTESİ -PAZAR
BAŞLANGIÇ SAATİ 09.00
BİTİŞ SAATİ 18.00
*Hafta sonu gruplarında hafta içi bir veya iki akşam 19.00-22.00 saatleri arasına ek ders, etüt dersi konulabilir.
Ders Saatleri

DERS PROGRAM SAATLERİ

İDARİ HAKİMLİK
ANAYASA HUKUKU 30
İDARE HUKUKU 60
İYUK
CEZA HUKUKU 25
BORÇLAR HUKUKU 40
MEDENİ HUKUK 50
VERGİ HUKUKU + TVS 45
MALİYE 25
MEDENİ USUL 30
İKTİSAT 35
MATEMATİK + TARİH 60
TOPLAM DERS SAATİ 400
Soru Dağılımları
DERSLER Adli Hk. İdari Hk. İdari Hk. (Av.) Adli Hk. (Av.)
Türkçe 6 6 6 6
İnkılap Tarihi 6 6 6 6
Kültür Medeniyet 6 6 6 6
Matematik 6 6 6 6
Vatandaşlık 6 6 6 6
Anayasa Hukuku 7 7 7 7
İdare Hukuku 7 7 7 7
Medeni Hukuku 7 7 7 7
Borçlar Hukuku 7 7 7 7
Ceza Hukuku 7 7 7 7
İcra-iflas Hukuku  7 7
Ticaret Hukuku  7 7
Medeni Usul 7 7 7 7
İdari Yargı 7 7 7 7
Ceza Usul  7 7
Vergi Usul  7 7
Vergi Hukuku  7 7
Maliye  3 3
Ekonomi  4 4
TOPLAM 100 soru 100 soru 100 soru 100 soru
Sınav Şekli ve Süreleri

29 ARALIK 2018 SINAVINA GÖRE SINAV ŞEKLİ VE SÜRELERİ

Oturum SAAT Soru Sayısı Süre Açıklama
ADLİ YARGI ALAN 10.15 35 50 dk  35 yaş altı bütün hukukçular girebilir.
ADLİ + İDARİ + AV.ADLİ 11.15 30 + 35 80 dk Adli+İdari için Hukuku, İİBF ve SBF mezunu 35 yaş altı herkes girebilir.
Avukatlıktan Adli Yargı için 45 yaş altı Avukatlar girebilir
İDARİ YARGI ALAN 12.45 35 50 dk  35 yaş altı bütün hukukçular, İİBF ve SBF mezunaları girebilir.
AV. – ADLİ YARGI 13.45 35 50 dk 45 yaş altı bütün Avukatlar girebilir
Alım Sayıları

SON 4 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden 1.500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu 200
Avukat mesleğinden 100
TOPLAM  3.800
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2016
  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden    750
 TOPLAM 2.750
Sınav Tarihi: 3 Haziran 2017
  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.500
 TOPLAM 1.500
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2017
 
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.600
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2018
Sınav Başvuru Koşulları

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1972 ve daha sonra olanlar ) doldurmamış olmak,

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1981 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Adli yargı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı yazılı yarışma sınavı ile avukatlık mesleğinden idari yargı yazılı yarışma sınavı için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Online Sınıflar

1
İdari Yargı HS Ağustos Canlı Ders Sınıfları

Erhan Hoca ile Sınava Yolculuk

1
Ders Çalışma İsteği Nasıl Arttırılır ?
2
Son 41 Gün Ne Yapmalıyız?
3
Zaman Yönetimi Ve Stresle Başa Çıkmanın Yolları
4
Erhan Kaya ile Soru Cevap

Kaymakamlık Ders Notları

1
Kaymakamlık Ders Notları

Rehberlik Dersi

1
2 Ekim Rehberlik Dersi / Ağustos Grubu
2
Rehberlik Dersi Dökümanlar

Dönem Takip Oturumu

1
Dönem Takip Oturumu / 17 Ağustos Grubu
2
Dönem Takip Oturumu 2 / 17 Ağustos Grubu

Tarih

1
17 Ağustos Tarih Dersi / Ağustos Grubu
2
25 Ağustos Tarih Dersi / Ağustos Grubu
3
30 Ağustos Tarih Dersi / Ağustos Grubu
4
2 Eylül Tarih Dersi / Ağustos Grubu
5
11 Eylül Tarih Dersi / Ağustos Grubu
6
17 Eylül Tarih Dersi / Ağustos Grubu
7
25 Eylül Tarih Dersi / Ağustos Grubu
8
Tarih Dökümanlar

Anayasa Hukuku

1
18 Ağustos Anayasa Dersi / Ağustos Grubu
2
19 Ağustos Anayasa Dersi / Ağustos Grubu
3
24 Ağustos Anayasa Dersi / Ağustos Grubu
4
29 Ağustos Anayasa Dersi / Ağustos Grubu
5
5 Eylül Anayasa Hukuku Dersi / Ağustos Grubu
6
Anayasa Hukuku Dökümanlar

Medeni Hukuk

1
31 Ağustos Medeni Hukuk Dersi / Ağustos Grubu
2
1 Eylül Medeni Hukuk Dersi / Ağustos Grubu
3
7 Eylül Medeni Hukuk Dersi / Ağustos Grubu
4
8 Eylül Medeni Hukuk Dersi / Ağustos Grubu
5
Medeni Hukuk Dökümanlar

Medeni Usul

1
9 Eylül Medeni Usul Dersi / Ağustos Grubu
2
10 Eylül Medeni Usul Dersi / Ağustos Grubu
3
14 Eylül Medeni Usul Dersi / Ağustos Grubu
4
15 Eylül Medeni Usul Dersi / Ağustos Grubu
5
16 Eylül Medeni Usul Dersi / Ağustos Grubu
6
Medeni Usul Dökümanlar

Ceza Genel

1
20 Eylül Ceza Genel / Ağustos Grubu
2
21 Eylül Ceza Genel / Ağustos Grubu
3
22 Eylül Ceza Genel / Ağustos Grubu
4
23 Eylül Ceza Genel / Ağustos Grubu
5
26 Eylül Ceza Genel Dersi / Ağustos Grubu
6
Ceza Genel Dökümanlar

Maliye

1
27 Eylül Maliye Dersi / Haftasonu İdari Grubu
2
28 Eylül Maliye Dersi / Haftasonu İdari Grubu
3
29 Eylül Maliye Dersi / Haftasonu İdari Grubu
4
30 Eylül Maliye Dersi / Haftasonu İdari Grubu
5
Maliye Dökümanlar

Borçlar Genel

1
12 Ekim Borçlar Genel Dersi / 22 Temmuz ve 17 Ağustos Grubu
2
13 Ekim Borçlar Genel Dersi / 22 Temmuz ve 17 Ağustos Grubu
3
19 Ekim Borçlar Genel Dersi / 22 Temmuz ve 17 Ağustos Grubu
4
20 Ekim Borçlar Genel Dersi / 22 Temmuz ve 17 Ağustos Grubu
5
9 Kasım Borçlar Genel Dersi / 22 Temmuz ve 17 Ağustos Grubu
6
20 Kasım Borçlar Genel Dersi / 22 Temmuz ve Ağustos Grubu
7
Borçlar Genel Dökümanlar

Matematik

1
18 Ekim Matematik Dersi / Ağustos Grubu
2
25 Ekim Matematik Dersi / Ağustos Grubu
3
26 Ekim Matematik Dersi / Ağustos Grubu
4
6 Kasım Matematik Dersi / Ağustos Grubu
5
7 Kasım Matematik Dersi / Ağustos Grubu
6
15 Kasım Matematik Dersi / Ağustos Grubu
7
4 Aralık Matematik Dersi / Ağustos Grubu
8
Matematik Dökümanlar

İktisat

1
29 Ekim İktisat Dersi / Haftasonu İdari Grubu
2
3 Kasım İktisat Dersi / Haftasonu İdari Grubu
3
8 Kasım İktisat Dersi / Haftasonu İdari Grubu
4
18 Kasım İktisat Dersi / Haftasonu İdari Grubu
5
20 Kasım İktisat Dersi / Haftasonu İdari Grubu
6
28 Kasım İktisat Dersi / İdari Grubu
7
5 Aralık İktisat Dersi / İdari Grubu
8
7 Aralık İktisat Dersi / İdari Grubu
9
İktisat Dökümanlar

İdare Hukuku

1
9 Kasım İdare Hukuku Dersi / Ağustos Grubu
2
10 Kasım İdare Hukuku Dersi / Ağustos Grubu
3
16 Kasım İdare Hukuku Dersi / Ağustos Grubu
4
17 Kasım İdare Hukuku Dersi / Ağustos Grubu
5
İdare Hukuku Dökümanlar

İYUK

1
22 Kasım İYUK Dersi / Ağustos Grubu
2
23 Kasım İYUK Dersi / Ağustos Grubu
3
24 Kasım İYUK Dersi / Ağustos Grubu
4
İYUK Dökümanlar

Vergi Hukuku

1
29 Kasım Vergi Hukuku Dersi / Haftasonu İdari Grubu
2
30 Kasım Vergi Hukuku Dersi / Haftasonu İdari Grubu
3
1 Aralık Vergi Hukuku Dersi / Haftasonu İdari Grubu
4
6 Aralık Vergi Hukuku Dersi / Haftasonu İdari Grubu
5
7 Aralık Vergi Hukuku Dersi / Haftasonu İdari Grubu
6
8 Aralık Vergi Hukuku Dersi / Haftasonu İdari Grubu
7
Vergi Hukuku Dökümanlar

Türkçe

1
Türkçe Dersi / Offline
2
Türkçe Dökümanlar

HAVUZ DERSLERİ

1
11 Kasım Anayasa Dersi / UZEM Hafta Sonu Havuz Dersi
2
17 Kasım Tarih Dersi / UZEM Hafta Sonu Havuz Dersi
3
19 Kasım İdare Hukuku Dersi / UZEM Hafta Sonu Havuz Dersi
4
26 Kasım Medeni Usul Hukuku Dersi / UZEM Hafta Sonu Havuz Dersi
5
30 Kasım Ceza Genel Dersi / UZEM Hİ ve Örgün Hİ Havuz Dersi
6
1 Aralık İYUK Dersi / UZEM Hafta Sonu Havuz Dersi
Son yıllarda çok ciddi sayıda alımlar yapılıyor. 2015 yılında Adalet Bakanlığımız bir açıklama yaptı ve Avrupa Konseyi`ne üye ülkelerde 100 bin kişiye ortalama 20,3 hâkim, 11,1 savcı düştüğü, Türkiye`de ise bu 100 bin kişiye 12,5 hakim, 6,4 savcı düştüğü belirtti. Bu açıklamayla birlikte kişi başına düşen Hâkim Savcı sayımızın arttırılması gerekliliği hasıl oldu ve 30 Mayıs 2015 yılında 3500 kişilik Adli-İdari Yargı Hakimlik sınavı gerçekleştirildi.

Akabinde 19 Aralık 2015 tarihinde 800 kişilik Mezun Adli Yargı Hâkimlik, 24 Aralık 2016 tarihinde 3.800 kişilik Türkiye tarihinin en yüksek sayıda Adli-İdari Yargı Hâkimlik Sınavı yapıldı. Bu alımla da açıklar kapatılmadığı için 3 Haziran 2017 tarihinde Mezun ve Avukatlar için 2.750 kişilik Adli Yargı Hakimlik sınavı, 24 Aralık 2017 tarihinde ise 1.500 kişilik mezunlardan oluşan Adli Yargı Hakimlik Sınavı gerçekleştirildi. Son olarak 29 Aralık 2018 tarihinde 1000 kişilik mezunlardan oluşan Adli Yargı, 100 kişilik mezunlardan oluşan İdari Yargı ve 500 kişilik Avukatlardan Adli Yargı olmak üzere toplamda 1.600 kişilik alım yapılacaktır. Vermiş olduğumuz bu bilgilerle birlikte 2019 itibariyle her yılın Kasım veya Aralık ayında düzenli bir şekilde yılda 1 kez olmak üzere sınavlar yapılacaktır.
Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında KPSS ön şartı aranmamaktadır.
30 Mayıs 2015 sınavı ve 19 Aralık 2015 sınavı barajın uygulandığı ve 70’in altında bir puan alan öğrencinin sıralamaya girse dahi mülakatlara hak kazanmadığı sınavlar idi. Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında alım sayısının 3 katı mülakatlara çağrılır tabi ki 70 barajını geçmek kaydıyla. Fakat yapılan bu sınavlarda 70 barajını geçen aday sayısı az olduğu için 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 70 barajı kalkmış oldu. 19 Aralık 2015 tarihinde yapılan sınavdan sonra baraj uygulanmadan sıralamaya giren herkes mülakata çağrıldı. 20 Şubat 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile birlikte 70 baraj puanı uygulaması tekrar geri geldi.
Adli Yargı ve İdari Yargı Hakimlik Sınavları toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Bu 100 sorunun 30’u Genel Kültür Genel Yetenek 70’i ise Alan Bilgisinden oluşmaktadır. Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarının 65 sorusu ortak derslerden oluşuyor; Türkçe (6), Matematik (6), Tarih (12), Vatandaşlık (6), Anayasa (7), İdare Hukuku (7), İyuk (7), Medeni Hukuk (7), Medeni Usul Hukuku (7) derslerinden oluşmaktadır.
Kalan 35 soruda;
Adli Yargı sınavına girecekler için Borçlar Hukuku Genel+Özel Hükümler (7), Ceza Hukuku Genel+Özel Hükümler (7), CMK (7), Ticaret Hukuku (7), İcra İflas Hukuku (7) gibi derslerden oluşan ayrıca 35 soru bulunuyor.
İdari Yargı sınavına girecekler için Borçlar Hukuku Genel Hükümler (7), Ceza Hukuku Genel Hükümler (7), İktisat (4), Maliye (3), TVS (7), Vergi Usul Hukuku (7) gibi derslerden oluşan ayrıca 35 soru bulunuyor.
ÖSYM’nin birçok sınavda uyguladığı 4 yanlış 1 doğruyu götürür kuralı burada uygulanmamaktadır. Yani yaptığınız herhangi bir yanlışın doğru cevabınıza bir zararı yoktur.
Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında alınacak aday sayısının 3 katı kadar aday mülakatlara çağrılmaktadır.
Yapılan her sınavda zorluk derecesine göre bu durum değişmekle birlikte Adli yargı öğrencileri için en az 22 Genel Kültür Genel Yetenek, 52 Alan Bilgisi doğru sayısına, İdari Yargı Öğrencileri İçinde en az 25 Genel Kültür Genel Yetenek, 57 Alan Bilgisi doğru sayısına ulaşmaları büyük olasılıkla yeterli olacaktır.
30 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 70, İdari Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 83 idi.
24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 67, İdari Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 79.9 idi.
3 Haziran 2017 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 63.7 idi.
24 Aralık 2017 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 66.6 idi.
29 Aralık 2018 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 73.3, İdari Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 81.2 idi.
Adli Yargı Hakimlik Sınavına sadece Hukuk mezunu olan adaylar girebiliyor. İdari Yargı Hakimlik Sınavına ise Hukuk mezunu adaylarla birlikte yeteri kadar Hukuk dersi almış İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu adaylar girebiliyor.

Mesleğin icrası ve tayin konularında da ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin İdari Yargı Hakimleri İl Merkezlerinde kurulu mahkemelerde görev yaparken Adli Yargı Hakim ve Savcılar hem il merkezlerinde, ilçelerde ve bütün taşrada da görev yapabilmektedir.
Savcılık sınavı diye bir sınav yok Hukukçularımız bu konuyu da karıştırabiliyor. Adli Yargı Hâkim Adaylığı diye bir sınava girer aday. Sınav sonrasında sıralamaya girmiş ise mülakata davet edilir. Mülakatta başarılı olan aday ise Stajyer Hakim Adayı olarak staja başlar. Staj esnasında da bütün adaylara sorulur Hâkim mi Savcı mı olmak istedikleri. Her dönem HSK 2 Hâkime 1 Savcı denk gelecek şekilde orantılamak ister. Eğer alınan geri bildirimler bu orana yakın ise müdahale edilmez ama çok farklı bir durumsa HSK inisiyatif kullanabilir.
Adli ve İdari Yargı Hakimlikte mezunlar için yapılan alımlarda yaş sınırı 35, Avukatlıktan Adli ve İdari Yargı Hakimlik için yapılan alımlarda yaş sınırı 45’dir.
Avukatlık mesleğinde fiilen 3 yıllık kıdemi olan ve bunu belgelendiren adaylar 45 yaşına kadar Avukatlıktan Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarına girebilmektedir.
Staj Süreci adaylar için mülakatta başarılı oldukları süre itibariyle başlar. Adli-İdari Yargı Hakimlik sınav süresi yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte 2021 yılına kadar 12 ay yapılmakta idi. Fakat 20 Şubat 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile staj süresi mezunlar için 24 ay, Avukatlıktan Hakimlik mesleğine geçişte 12 ay olarak yasalaştı.
Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları; Cumhuriyet başsavcılıklarında, Diğer adalet dairelerinde, Staj mahkemelerinde, Yargıtayda ve Adalet Bakanlığı Staj Eğitim Merkezinde yapılır.
İdarî yargı hâkim adaylarının stajları; Danıştayda, İdare mahkemelerinde, Vergi mahkemelerinde, Bölge idare mahkemelerinde, İl valiliklerinde ve Adalet Bakanlığı Staj Eğitim Merkezinde yaptırılır.

İLKUZEM 17 AĞUSTOS HAFTA SONU

17 Ağustos Cumartesi / Tarih / 09.30-18.00

18 Ağustos Pazar / Anayasa / 09.30-18.00

19 Ağustos Pazartesi / Anayasa / 19.00-22.00

24 Ağustos Cumartesi / Anayasa / 09.30-18.00

25 Ağustos Pazar / Tarih / 09.30-18.00

29 Ağustos Perşembe / Anayasa / 19.00-22.00

30 Ağustos Cuma / Tarih / 19.00-22.00

31 Ağustos Cumartesi / Medeni Hukuk / 09.30-18.00

01 Eylül Pazar / Medeni Hukuk / 09.30-18.00

02 Eylül Pazartesi / Tarih / 19.00-22.00

05 Eylül Perşembe / Anayasa / 19.00-22.00

07 Eylül Cumartesi / Medeni Hukuk / 09.30-18.00

08 Eylül Pazar / Medeni Hukuk / 09.30-18.00

09 Eylül Pazartesi / Medeni Usul Hukuku / 19.00-22.00

10 Eylül Çarşamba / Medeni Usul Hukuku / 19.00-22.00

11 Eylül Çarşamba / Tarih / 19.00-22.00

14 Eylül Cumartesi / Medeni Usul Hukuku / 09.30-18.00

15 Eylül Pazar / Medeni Usul Hukuku / 09.30-18.00

16 Eylül Pazartesi / Medeni Usul Hukuku / 19.00-22.00

---------

20 Eylül Cuma / Ceza Genel / 19.00-22.00

21 Eylül Cumartesi / Ceza Genel / 09.30-18.00

22 Eylül Pazar / Ceza Genel / 09.30-18.00

23 Eylül Pazartesi / Ceza Genel / 19.00-22.00

25 Eylül Çarşamba / Tarih / 19.00-22.00

26 Eylül Perşembe / Ceza Genel / 19.00-22.00

27 Eylül Cuma / Maliye / 19.00-22.00

28 Eylül Cumartesi / Maliye / 09.30-19.00

29 Eylül Pazar / Maliye / 09.30-19.00

30 Eylül Pazartesi / Maliye / 19.00-22.00

12 Ekim Cumartesi / Borçlar Genel / 09.30-18.00

13 Ekim Pazar / Borçlar Genel / 09.30-18.00

18 Ekim Cuma / Matematik / 19.00-22.00

19 Ekim Cumartesi / Borçlar Genel / 09.30-18.00

20 Ekim Pazar / Borçlar Genel / 09.30-18.00

-----

25 Ekim Cuma / Matematik / 19.00-22.00

26 Ekim Cumartesi / Matematik / 09.30-18.00

29 Ekim Salı / İktisat / 09.30-18.00

03 Kasım Pazar / İktisat / 09.30-18.00

06 Kasım Çarşamba / Matematik / 19.00-22.00

07 Kasım Perşembe / Matematik / 19.00-22.00

08 Kasım Cuma / İktisat / 19.00-22.00

09 Kasım Cumartesi / İdare Hukuku / 09.30-18.00

09 Kasım Cumartesi / Borçlar Genel / 19.00-22.00

10 Kasım Pazar / İdare Hukuku / 09.30-18.00

11 Kasım Pazartesi / Anayasa / 19.00-22.00 (Havuz Dersleri Kapsamında)

15 Kasım Cuma / Matematik / 19.00-22.00

16 Kasım Cumartesi / İdare Hukuku / 09.30-18.00

17 Kasım Pazar / İdare Hukuku / 09.30-18.00

17 Kasım Pazar / Tarih / 19.00-22.00 (Havuz Dersleri Kapsamında)

18 Kasım Pazartesi / İktisat / 19.00-22.00

19 Kasım Salı / İdare Hukuku / 19.00-22.00 (Havuz Dersleri Kapsamında)

20 Kasım Çarşamba / Borçlar Genel / 16.00-19.00

20 Kasım Çarşamba / İktisat / 19.00-22.00

22 Kasım Cuma / İYUK / 19.00-22.00

23 Kasım Cumartesi / İYUK / 09.30-18.00

23 Kasım Cumartesi / Ceza Genel / 19.00-22.00 (Havuz Dersleri Kapsamında)

24 Kasım Pazar / İYUK / 09.30-18.00

26 Kasım Salı / Medeni Usul Hukuku / 19.00-22.00 (Havuz Dersleri Kapsamında)

28 Kasım Perşembe / İktisat / 19.00-22.00 (Ek Ders)

29 Kasım Cuma / Vergi Hukuku / 19.00-22.00

30 Kasım Cumartesi / Vergi Hukuku / 09.30-18.00

01 Aralık Pazar / Vergi Hukuku / 09.30-18.00

01 Aralık Pazar / İYUK / 19.00-22.00 (Havuz Dersleri Kapsamında)

06 Aralık Cuma / Vergi Hukuku / 19.00-22.00

07 Aralık Cumartesi / Vergi Hukuku / 09.30-18.00

08 Aralık Pazar / Vergi Hukuku / 09.30-18.00

Bu eğitim hakkında düşüncelerinizi bize bildirebilirsiniz.

Lütfen, önce giriş yapın.
Favorilere Ekle
Kontenjan: 1 Kişi
Toplam Süre: 400 Saat
Klasör: 94
Video: 400 Saat
Eğitim Türü: Online Ders