Adli Yargı Hakimlik Kampı
(17 Ekim – 2 Kasım) Hafta Sonu A Grubu

2020 KAMP EĞİTİM PROGRAMI

GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ17 Ekim 2020
BAŞLANGIÇ SAATİ09.00
BİTİŞ SAATİ18.00
*Hafta sonu tam gün ve hafta içi akşamları 18.30-22.30 arasına ders konulabilecektir.

DERS PROGRAM SAATLERİ

ADLİ HAKİMLİK
ANAYASA HUKUKU10
İDARE HUKUKU10
İYUK5
CEZA HUKUKU10
CMK5
BORÇLAR HUKUKU10
MEDENİ HUKUK10
TİCARET HUKUKU10
İCRA İFLAS HUKUKU5
MEDENİ USUL5
İŞ HUKUKU5
TARİH5
TÜRKÇE + MATEMATİK (OFFLINE)10
TOPLAM DERS SAATİ100

*Ders saati 40 dk olarak hesaplanmaktadır.

DERSLERAdli Hk.İdari Hk.İdari Hk. (Av.)Adli Hk. (Av.)
Türkçe6666
İnkılap Tarihi6666
Kültür Medeniyet6666
Matematik6666
Vatandaşlık6666
Anayasa Hukuku7777
İdare Hukuku7777
Medeni Hukuku7777
Borçlar Hukuku6776
Ceza Hukuku6776
İcra-iflas Hukuku66
Ticaret Hukuku66
Medeni Usul7777
İdari Yargı7777
Ceza Usul66
İş Hukuku55
Vergi Usul 77
Vergi Hukuku 77
Maliye 33
Ekonomi 44
TOPLAM100 soru100 soru100 soru100 soru

29 ARALIK 2018 SINAVINA GÖRE SINAV ŞEKLİ VE SÜRELERİ

OturumSAATSoru SayısıSüreAçıklama
ADLİ YARGI ALAN10.153550 dk 35 yaş altı bütün hukukçular girebilir.
ADLİ + İDARİ + AV.ADLİ11.1530 + 3580 dkAdli+İdari için Hukuku, İİBF ve SBF mezunu 35 yaş altı herkes girebilir.
Avukatlıktan Adli Yargı için 45 yaş altı Avukatlar girebilir
İDARİ YARGI ALAN12.453550 dk 35 yaş altı bütün hukukçular, İİBF ve SBF mezunaları girebilir.
AV. – ADLİ YARGI13.453550 dk45 yaş altı bütün Avukatlar girebilir

SON 5 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

Sınav Tarihi: 24 Aralık 2016Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu2.000
Avukat mesleğinden1.500
İdari Yargı HakimliğiHukuk veya İİBf/SBF mezunu200
Avukat mesleğinden100
TOPLAM 3.800
Sınav Tarihi: 3 Haziran 2017Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu2.000
Avukat mesleğinden   750
 TOPLAM2.750
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2017Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu1.500
 TOPLAM1.500
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2018Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu1.000
Avukat mesleğinden   500
İdari Yargı HakimliğiHukuk veya İİBf/SBF mezunu   100
TOPLAM 1.600
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2019Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu1.000
Avukat mesleğinden   200
İdari Yargı HakimliğiHukuk veya İİBf/SBF mezunu   100
TOPLAM 1.300

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1972 ve daha sonra olanlar ) doldurmamış olmak,

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1981 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Adli yargı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı yazılı yarışma sınavı ile avukatlık mesleğinden idari yargı yazılı yarışma sınavı için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Eğitim Programı

2020 KAMP EĞİTİM PROGRAMI

GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ17 Ekim 2020
BAŞLANGIÇ SAATİ09.00
BİTİŞ SAATİ18.00
*Hafta sonu tam gün ve hafta içi akşamları 18.30-22.30 arasına ders konulabilecektir.
Ders Saatleri

DERS PROGRAM SAATLERİ

ADLİ HAKİMLİK
ANAYASA HUKUKU10
İDARE HUKUKU10
İYUK5
CEZA HUKUKU10
CMK5
BORÇLAR HUKUKU10
MEDENİ HUKUK10
TİCARET HUKUKU10
İCRA İFLAS HUKUKU5
MEDENİ USUL5
İŞ HUKUKU5
TARİH5
TÜRKÇE + MATEMATİK (OFFLINE)10
TOPLAM DERS SAATİ100

*Ders saati 40 dk olarak hesaplanmaktadır.

Soru Dağılımları
DERSLERAdli Hk.İdari Hk.İdari Hk. (Av.)Adli Hk. (Av.)
Türkçe6666
İnkılap Tarihi6666
Kültür Medeniyet6666
Matematik6666
Vatandaşlık6666
Anayasa Hukuku7777
İdare Hukuku7777
Medeni Hukuku7777
Borçlar Hukuku6776
Ceza Hukuku6776
İcra-iflas Hukuku66
Ticaret Hukuku66
Medeni Usul7777
İdari Yargı7777
Ceza Usul66
İş Hukuku55
Vergi Usul 77
Vergi Hukuku 77
Maliye 33
Ekonomi 44
TOPLAM100 soru100 soru100 soru100 soru
Sınav Şekli ve Süreleri

29 ARALIK 2018 SINAVINA GÖRE SINAV ŞEKLİ VE SÜRELERİ

OturumSAATSoru SayısıSüreAçıklama
ADLİ YARGI ALAN10.153550 dk 35 yaş altı bütün hukukçular girebilir.
ADLİ + İDARİ + AV.ADLİ11.1530 + 3580 dkAdli+İdari için Hukuku, İİBF ve SBF mezunu 35 yaş altı herkes girebilir.
Avukatlıktan Adli Yargı için 45 yaş altı Avukatlar girebilir
İDARİ YARGI ALAN12.453550 dk 35 yaş altı bütün hukukçular, İİBF ve SBF mezunaları girebilir.
AV. – ADLİ YARGI13.453550 dk45 yaş altı bütün Avukatlar girebilir
Alım Sayıları

SON 5 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

Sınav Tarihi: 24 Aralık 2016Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu2.000
Avukat mesleğinden1.500
İdari Yargı HakimliğiHukuk veya İİBf/SBF mezunu200
Avukat mesleğinden100
TOPLAM 3.800
Sınav Tarihi: 3 Haziran 2017Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu2.000
Avukat mesleğinden   750
 TOPLAM2.750
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2017Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu1.500
 TOPLAM1.500
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2018Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu1.000
Avukat mesleğinden   500
İdari Yargı HakimliğiHukuk veya İİBf/SBF mezunu   100
TOPLAM 1.600
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2019Sayı
Adli Yargı Hakim/SavcılıkHukuk mezunu1.000
Avukat mesleğinden   200
İdari Yargı HakimliğiHukuk veya İİBf/SBF mezunu   100
TOPLAM 1.300
Sınav Başvuru Koşulları

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1972 ve daha sonra olanlar ) doldurmamış olmak,

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1981 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Adli yargı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı yazılı yarışma sınavı ile avukatlık mesleğinden idari yargı yazılı yarışma sınavı için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Bu eğitim hakkında düşüncelerinizi bize bildirebilirsiniz.

Lütfen, önce giriş yapın.
Favorilere Ekle
Zaman: 100 Saat
Video: 100 Saat
Eğitim Türü: Online Ders