Adli Yargı Hakimliği
(29 Mayıs – Hafta Sonu)

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

2021 AKADEMİ EĞİTİM PROGRAMI

HAKİMLİK AKADEMİSİ HAFTA SONU EĞİTİM PROGRAMI
GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ   29 Mayıs 2021
         
EĞİTİM GÜNLERİ     CUMARTESİ -PAZAR
         
BAŞLANGIÇ SAATİ     09.00
BİTİŞ SAATİ     18.00
         
*Hafta sonu gruplarında hafta içi bir veya iki akşam 18.30-22.30 saatleri arasına program kapsamında ders konulabilir.

DERS PROGRAM SAATLERİ

ADLİ HAKİMLİK
ANAYASA HUKUKU 30
İDARE HUKUKU 64
İYUK
CEZA HUKUKU 55
BORÇLAR HUKUKU 40
MEDENİ HUKUK 40
TİCARET HUKUKU 50
İCRA İFLAS HUKUKU 30
MEDENİ USUL 30
İŞ HUKUKU 20
  359
   
TARİH 34
TÜRKÇE + MATEMATİK (OFFLINE HEDİYE) 27
TOPLAM DERS SAATİ 420

*Ders saati 45 dk olarak hesaplanmaktadır.

DERSLER Adli Hk. İdari Hk. İdari Hk. (Av.) Adli Hk. (Av.)
Türkçe 6 6 6 6
İnkılap Tarihi 6 6 6 6
Kültür Medeniyet 6 6 6 6
Matematik 6 6 6 6
Vatandaşlık 6 6 6 6
Anayasa Hukuku 7 7 7 7
İdare Hukuku 7 7 7 7
Medeni Hukuku 7 7 7 7
Borçlar Hukuku 6 7 7 6
Ceza Hukuku 6 7 7 6
İcra-iflas Hukuku 6 6
Ticaret Hukuku 6 6
Medeni Usul 7 7 7 7
İdari Yargı 7 7 7 7
Ceza Usul 6 6
İş Hukuku 5 5
Vergi Usul  7 7
Vergi Hukuku  7 7
Maliye  3 3
Ekonomi  4 4
TOPLAM 100 soru 100 soru 100 soru 100 soru

21 KASIM 2020 SINAVINA GÖRE SINAV ŞEKLİ VE SÜRELERİ

Oturum SAAT Soru Sayısı Süre Açıklama
GYGK+Ortak Alan 10.15 65 80 dk Adli+İdari+Av.Adli girmek zorundadır.
ADLİ YARGI ALAN 13.45 35 50 dk Adli Yargı öğrencileri girmek zorundadır.
İDARİ YARGI ALAN 16.15 35 50 dk İdari Yargı öğrencileri girmek zorundadır
AV. – ADLİ YARGI 10.15 35 50 dk Avukatlıktan Adli Yargı öğrencileri girmek zorundadır.

SON 6 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

Sınav Tarihi: 24 Aralık 2016 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden 1.500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu 200
Avukat mesleğinden 100
TOPLAM  3.800
Sınav Tarihi: 3 Haziran 2017 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden    750
 TOPLAM 2.750
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2017 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.500
 TOPLAM 1.500
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2018 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.600
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2019 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    200
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.300
Sınav Tarihi: 21 Kasım 2020 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    100
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.200

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar ) doldurmamış olmak,
Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)
c) Adli yargı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı yazılı yarışma sınavı ile avukatlık mesleğinden idari yargı yazılı yarışma sınavı için;
Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;
Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Matematik

1
Matematik 1. Bölüm
2
Matematik 2. Bölüm
3
Matematik 3. Bölüm
4
Matematik 4. Bölüm
5
Matematik 5. Bölüm
6
Matematik 6. Bölüm
7
Matematik 7. Bölüm
8
Matematik 8. Bölüm
9
Matematik 9. Bölüm
10
Matematik 10. Bölüm
11
Matematik 11. Bölüm
12
Matematik Dokümanlar

Türkçe

1
Türkçe 1. Bölüm
2
Türkçe 2. Bölüm
3
Türkçe 3. Bölüm
4
Türkçe 4. Bölüm
5
Türkçe 5. Bölüm
6
Türkçe 6. Bölüm
7
Türkçe 7. Bölüm
8
Türkçe 8. Bölüm
9
Türkçe 9. Bölüm
10
Türkçe 10. Bölüm
11
Türkçe Dokümanlar

Tarih

1
Tarih 1. Bölüm
2
Tarih 2. Bölüm
3
Tarih 3. Bölüm
4
Tarih 4. Bölüm
5
Tarih 5. Bölüm
6
Tarih 6. Bölüm
7
Tarih 7. Bölüm
8
Tarih Dokümanlar
Favorilere Ekle
Kursu al
Kontenjan: 47 Kişi
Zaman: 420 Saat
Klasör: 31
Video: 420 Saat
Eğitim Türü: Canlı Ders
Adli Yargı Hakimliği
(29 Mayıs – Hafta Sonu)
Fiyat:
2,750₺ 2,350₺